Az Én dimenziói

A projekt részletes bemutatása

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0149

Sásd Város Önkormányzata a versenyképességi alapjának megújítása, növekedési képesség és termelékenység fokozása, valamint a társadalmi kohézió megerősítése érdekében a fő hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humán erőforrás jobbá tételére helyezi. Ebből adódóan a Sásdi ÁMK tevékenységei között kiemelkedő szerepet játszanak az olyan, kultúrával összefüggő tulajdonságok, mint a magas színvonalú emberi tudás, az emberek csoportjainak összetartozása, együttműködése, az innovációs beállítottság.

A társadalmi kirekesztődés együtt jár a kulturális kirekesztődéssel, a kulturális szegénységgel, ami a társadalmi érvényesüléshez szükséges kompetenciák hiányához vezet. A kulturális szegénység olyan alapvető készséghiányokat jelent, mint a kommunikációs, konfliktuskezelési, időgazdálkodási és újratanulási készségek hiánya.

Kialakulásának legfőbb tényezőjeként a család és a szocializáció, az életmód, az anyagi helyzet, az iskolázottság mértéke, az elérhető infrastruktúra, az integráció és az alkotókészség hiánya nevezhető meg. A kulturális szegénység a közösség szintjén öröklődő társadalmi egyenlőtlenséget szül, a gazdaság és a foglalkoztatás szintjén pedig rontja a versenyképességet, mivel akadályozza a kreativitás kibontakozását, és következményeinek kezelése jelentős társadalmi költségekkel jár.

A kreatív ipar fejlesztése, kreatív tartalomfejlesztés és az intellektuális javakhoz való hozzáférés szélesítése érdekében a fejlesztési céljaink a következőképpen fogalmazhatók meg:

 • a helyi közösségünk életesélyeinek, életminőségének javítása, fejlesztése a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése,
 • az egyén és a csoportok közötti kiegyensúlyozott viszony megteremtésének elősegítése,
 • a nemek közötti különbségekből adódó igények figyelembevétele,
 • a bizonytalanság (új, ismeretlen dolgoktól való félelem) kezelése, az ésszerű kockázatvállalás bátorítása,
 • az ágazati tevékenységek hatékonyságának javítása, fejlesztése,
 • a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítása, ennek keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatása.

A projekt olyan személyes kompetencia kialakítására, vagyis olyan, a motívumok, készségek, képességek iskoláskori fejlesztésére irányult, amelyeknek kritikus fejlettsége a szociális kompetenciák kialakulásának feltételét képezi. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlődése/fejlesztése a legfontosabb feltétel és eszköz és önismereti folyamatban.

A projekt segítséget nyújtott abban, hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan eligazodni a személyiségük adta lehetőségek és korlátok között. Megtanulták, hogy mit adunk mi felnőttek, és mi az, amit ők ebből képesek befogadni.

A projekt átfogó céljai:

 • a kreativitás alapjainak és a kreatív gazdasági tevékenységek fenntartható fejlesztése,
 • a kultúra szerepének növelése az innovációs folyamatban,
 • tehetségkutatás és gondozás (utánpótlás-nevelés a kreatív gazdaság számára.)
 • a települési társadalmi tőke fejlesztése (közösségfejlesztés, a civil társadalom fejlesztése) a kulturális intézmények részvételével,
 • a generációk közötti kapcsolat javítása,
 • egyéni kulturális tőke fejlesztése: énkép és önismeret fejlesztése,
 • az ifjúsági képesség és kreativitás fejlesztése,
 • a társadalmi tőke fejlesztése: ifjúsági közösségfejlesztés.

A projekt célcsoportja:

 1. közvetlen célcsoport:

A Sásdi ÁMK Általános Iskolájának tanulói közül a képzésekbe bevont összesen 100 fő tekintethető a közvetlen célcsoportnak:

 • Az építészet kreatív foglalkozásokon 28 diák vett részt
 • A kézműves kreatív foglalkozásokon 19 diák vett részt
 • A fotográfia kreatív foglalkozásain 25 diák vett részt
 • Az elektronikus sajtó kreatív foglalkozásain 28 diák vett részt
 1. közvetett célcsoport:
 • a Sásdi ÁMK összes tanulója, akik közvetlen haszonélvezői voltak a projektnek. Olvasták az iskolai újságot, megnézték az elkészült fotókat, elektronikus anyagokat és az építészet produktumait is.
 • a programba vont tanulók rokonai, szomszédjai és barátai,
 • a Sásdi ÁMK dolgozói és partnerei,
 • a projektben részt vevő szakemberek/oktatók,
 • a városi lakosság és a kistérség azon része, aki részt vett a nyilvános bemutató/kiállító rendezvényeken.